Møder, Referater mm.

05-06-2019
Ny konstituering - pr. 4/6 - 2019:
Formand – Mette Schmidt
Næstformand – Helle Nielsen
Kasserer – Helle Nielsen
Kirkeværge – Anne-Marie Jørgensen
Kontaktperson – Gunver Birkedal
Sekretær – Mette Schmidt
Medlem: Ellen Bisgaard

Menighedsrådsmøder 2019

Sted: Præstegården konfirmandstuen.
Alle møder er offentlige.

18/6 kl 15:30

Juli intet møde. 

14/8 kl 19:00

19/9 kl 17:00

24/10 kl 19:00

21/11 kl 17:00

December intet møde.

Dagsorden tilsendes senest én uge før mødet.                 

Red. den 5-6-2019

 

Beslutningsprotokol ekstraordinært møde 4/6-2019

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Behandling af ansøgningerne om udtrædelse af Ubby menighedsråd fra Jørgen Andresen og Arne Madsen (modtaget pr. email hhv. 23.05.2019 og 24.05.2019)

 

Ansøgningen imødekommes af alle de resterende i menighedsrådet.

2

Ny konstituering – posterne fordeles

 • ·         Formand
 • ·         Næstformand
 • ·         Kasserer
 • ·         Kirkeværge
 • ·         Kontaktperson
 • ·         Sekretær

 

 

Formand – Mette Schmidt

Næstformand – Helle Nielsen

Kasserer – Helle Nielsen

Kirkeværge – Anne-Marie Jørgensen

Kontaktperson – Gunver Birkedal

Sekretær – Mette Schmidt

3

Mødetidspunkter. Er der brug for at ændre på disse? Forslag?

18/6 kl 15:30

14/8 kl 19:00

19/9 kl 17:00

24/10 kl 19:00

21/11 kl 17:00

4

Opgaver i forbindelse med udtrædelser

 • ·         Udeståender
 • ·         Aftaler
 • ·         Nøgler
 • ·         Materiel (PC, ect)
 • ·         Adgange (kirke, overvågning, bank, koder)
 • ·         Varmestyring
 • ·         Andet?

Afmelde kristelig dagblad – Mette kontakter Dagbladet

TDC erhverv afmeldes – Kim kontakter TDC

Afmelde stiftblad ect. – Mette kontakter Provsten

Varmestyring i kirken – koden ændres, Sct. Olai overtager styringen af varmen – Kim tager kontakt.

Bank/koder – Helle og Mette arrangerer møde med banken

Anvisning af bilag – Helle tager fat i Merete.

NøgleID – Helle undersøger med banken

Fældning af træer ved graverhuset – Kim kontakter Sten.

 

PC, nøgler, Coopkort, NøgleID, Div mapper over igangværende projekter og arkivmapper er modtaget retur fra Jørgen og Arne

 

 

 

 

5

Eventuelt

 

 

6

Godkendelse af dagorden

Godkendt

Menighedsrådsmøde 21. maj 2019

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Ingen

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formand:

Træfældning ved graverhus.

Carport?

Præstetavler.

Formandsmøder? Emner

Kirkegårds vedtægter.

 

Træfældning ved graverhuset. Det blev besluttet af MR at træerne fældes.

Carport afventer endelig plan for graverhuset. Punktet udskydes til senere MR-møde.

Præstetavler blev godkendt af MR, og bestilling kan igangsættes. Pris 54850,-.

Emner til formandsmøde: Gudstjeneste tidspunkter, fælles høstgudstjeneste, åben himmelgudstjeneste, ønskes studietur, ønskes årligt visionsmøde, hvidebækmesse, hvad skal der til at styrke samarbejdet på tværs af MR i sognene.

Forslag til vedtægtsændringer (§15): Der må ikke plantes og være træer/buske i over 2 m højde. Belægning må kun være perlesten. Vedtægterne fremsendes til MR-medlemmerne og beslutning om vedtægtsændringer medtages på næste MR-møde.

4

Næstformand:

 

-

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind og udbetalinger.

Budget 2020

1.kvt. regnskab 2019

 

Gennemgang af ind- og udbetalinger. Fremover tilføjes bemærkninger om hvad de enkelte posteringer dækker inden MR-møde.

Gennemgang af budget for 2020 er godkendt og indsendt Kalundborg provsti.

Gennemgang af kvartalsrapport for Q1. Budgettet holdes. Kvartalsrapport for Q1 godkendes.

Gennemgang af nuværende kvartalsrapport for Q2. Budgettet holdes.

6

Kontaktperson:

 

-

7

Kirkeværge:

Kloaker ved præstegården.

Projekt graverhus.

Sømandskirken.

 

Kloaker ved præstegården: Spuling og inspektion af kloakrør ved køkken er foretaget. Inspektion viste en spulebrønd der var sunket, denne bliver hævet. Rørene ved køkkenet var ikke PVC rør, disse bliver skiftet.

Gulvet ved boksen hakkes op og renovationsomfang af kloakrør bliver genvurderet.

Hul på gårdspladsen skal vurderes. Hullet fremkommer hver gang spuling af kloakrør foretages.

Processen omkring graverhuset er ikke bearbejdet i detaljer i MR og i samråd med præsten. De enkelte medlemmer skal komme med et bud på hvad bygningen skal anvendes til og i hvilket omfang bygningen renoveres? Præsten udarbejder en skrivelse omkring graverhuset fremtidige brug. Punktet tages op på næste MR-møde.

Sømandskirken: Det er besluttet af MR støtter DSUK med årligt kontingent. På nuværende tidspunkt udgør dette kontingent 1200,- årligt.

8

Fra sidste møde:

 

-

9

Sognepræsten:

Ang. adgang til konfirmandstuen m.m.

 

Adgang til konfirmandstuen – præsten ønsker information omkring adgang til konfirmandstuen, dette kan ske via SMS til Kim. Dette er i overensstemmelse med cirkulære for tjenestebolig for præster.

Der bestilles dåbsgaver hjem.

10

Eventuelt:

 

Orientering omkring de nye højttalere, installation påbegyndes 22/5 og forventes installeret inden ugens udgang.

Børnekoret ønskes genoptaget. Mette tager kontakt til Berit omkring mulig opstart.

11

Kommende arrangementer:

Juni arrangement.

Efterårets arrangementer.

Juni – tur til Herlufsholm

2/6 medarbejderkoncert i Ubby kirke

Planlægning af åben himmelgudstjeneste, fælles høstgudstjeneste og hvidebækmesse pågår.

15/8 sognetur til Orø, forplejning i form af smørrebrød og kaffe/kage. Deltagerbetaling sættes til 200,-

12/9 afholdes spaghettigudstjeneste kl 17. Grundet sammenfald med arrangement i forsamlingshuset foreslås spaghetti gudstjeneste flyttet til torsdag i uge 44 (31/10).

Koncert med Kalundborg Gospel Kor bevilliget. Pris 6500,- Forslag til tidspunkt 4/9 kl 19.

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive udsendt 7 dage før mødet.

Mødet er et offentligt, alle er velkomne.

Ubby den 21. maj 2019

 

 

__________________________                                   _____________________________

Jørgen Kaster Andresen                                                                         Arne Madsen

Formand/Kontaktperson                                                                        Næstformand/Kirkeværge

 

 

_______________________________                                            ___________________________________

Helle Nielsen / Kasserer                                                                         Mette Schmidt / Sekretær

 

 

 

______________________________                                              ___________________________________

Gunver Birkedal Nielsen                                                                         Anne-Marie Jørgensen

 

 

____________________                           ____________________                             ______________________

Kim Gilling Hansen                                     Peter Michaelsen                                           Marianne Kistrup

Mødet den 21. maj 2019

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Ingen

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formand:

Træfældning ved graverhus.

Carport?

Præstetavler.

Formandsmøder? Emner

Kirkegårds vedtægter.

 

Træfældning ved graverhuset. Det blev besluttet af MR at træerne fældes.

Carport afventer endelig plan for graverhuset. Punktet udskydes til senere MR-møde.

Præstetavler blev godkendt af MR, og bestilling kan igangsættes. Pris 54850,-.

Emner til formandsmøde: Gudstjeneste tidspunkter, fælles høstgudstjeneste, åben himmelgudstjeneste, ønskes studietur, ønskes årligt visionsmøde, hvidebækmesse, hvad skal der til at styrke samarbejdet på tværs af MR i sognene.

Forslag til vedtægtsændringer (§15): Der må ikke plantes og være træer/buske i over 2 m højde. Belægning må kun være perlesten. Vedtægterne fremsendes til MR-medlemmerne og beslutning om vedtægtsændringer medtages på næste MR-møde.

4

Næstformand:

 

-

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind og udbetalinger.

Budget 2020

1.kvt. regnskab 2019

 

Gennemgang af ind- og udbetalinger. Fremover tilføjes bemærkninger om hvad de enkelte posteringer dækker inden MR-møde.

Gennemgang af budget for 2020 er godkendt og indsendt Kalundborg provsti.

Gennemgang af kvartalsrapport for Q1. Budgettet holdes. Kvartalsrapport for Q1 godkendes.

Gennemgang af nuværende kvartalsrapport for Q2. Budgettet holdes.

6

Kontaktperson:

 

-

7

Kirkeværge:

Kloaker ved præstegården.

Projekt graverhus.

Sømandskirken.

 

Kloaker ved præstegården: Spuling og inspektion af kloakrør ved køkken er foretaget. Inspektion viste en spulebrønd der var sunket, denne bliver hævet. Rørene ved køkkenet var ikke PVC rør, disse bliver skiftet.

Gulvet ved boksen hakkes op og renovationsomfang af kloakrør bliver genvurderet.

Hul på gårdspladsen skal vurderes. Hullet fremkommer hver gang spuling af kloakrør foretages.

Processen omkring graverhuset er ikke bearbejdet i detaljer i MR og i samråd med præsten. De enkelte medlemmer skal komme med et bud på hvad bygningen skal anvendes til og i hvilket omfang bygningen renoveres? Præsten udarbejder en skrivelse omkring graverhuset fremtidige brug. Punktet tages op på næste MR-møde.

Sømandskirken: Det er besluttet af MR støtter DSUK med årligt kontingent. På nuværende tidspunkt udgør dette kontingent 1200,- årligt.

8

Fra sidste møde:

 

-

9

Sognepræsten:

Ang. adgang til konfirmandstuen m.m.

 

Adgang til konfirmandstuen – præsten ønsker information omkring adgang til konfirmandstuen, dette kan ske via SMS til Kim. Dette er i overensstemmelse med cirkulære for tjenestebolig for præster.

Der bestilles dåbsgaver hjem.

10

Eventuelt:

 

Orientering omkring de nye højttalere, installation påbegyndes 22/5 og forventes installeret inden ugens udgang.

Børnekoret ønskes genoptaget. Mette tager kontakt til Berit omkring mulig opstart.

11

Kommende arrangementer:

Juni arrangement.

Efterårets arrangementer.

Juni – tur til Herlufsholm

2/6 medarbejderkoncert i Ubby kirke

Planlægning af åben himmelgudstjeneste, fælles høstgudstjeneste og hvidebækmesse pågår.

15/8 sognetur til Orø, forplejning i form af smørrebrød og kaffe/kage. Deltagerbetaling sættes til 200,-

12/9 afholdes spaghettigudstjeneste kl 17. Grundet sammenfald med arrangement i forsamlingshuset foreslås spaghetti gudstjeneste flyttet til torsdag i uge 44 (31/10).

Koncert med Kalundborg Gospel Kor bevilliget. Pris 6500,- Forslag til tidspunkt 4/9 kl 19.

Menighedsrådsmøde den 23. april 2019

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

-

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Konsultationsrunde med Provstiudvalget.

Valg til MR 2020?

Køb af 2 stk. Projektor.

Regnbuekoret julekoncert den 5. dec?

Præstetavle.

Fotografering i kirken.

 

Formand og næstformand deltager i konsultationsrunden med provstiudvalget.

Genopstilling til menighedsråd tages op på et senere møde, alle overvejer genopstilling.

Der indkøbes 2 stk projektorer. Der opsættes en i kirken og en i konfirmandstuen.

Der afholdes ikke julekoncert med rengbuekoret. En senere koncert overvejes.

Præsentation af skitse til præstetavlen først kommende torsdag.

Fotografering under de kirkelige handlinger er ikke tilladt og det må meget gerne påtales af præsterne ved gudstjenestens start. Fotografering skal finde sted efterfølgende.

4

Næstformand:

 

-

5

Kasserer/regnskabsfører:

Budget 2020

Ind og udbetalinger siden sidst Mr. møde.

Opløsning af Søren Peter Christoffer Pedersens mindelegat

Gennemgang af budget for 2020.

Ønsker til anlægsbevilling tilføjes Bilag 6:

1. Lys på kirken

2. Udskiftning af tagrender på kirken.

Seneste regnskab (kontoudtog) for mindelegatet indsendes til Justitsministeriet.

6

Kontaktperson:

 

-

7

Kirkeværge:

Reparation af kloak i præstegården.

Tilbud fra Tømrermester Torben Nielsen.

 

Reparation af kloak i præstegården koordineres i tæt samarbejde mellem kirkeværge, præst og håndværkere for at sikre at tidsplan og budget holdes.

Tilbud fra Torben Nielsen gennemgået og der arbejdes videre med endeligt tilbud.

8

Fra sidste møde:

 

Der bestilles nye borde til konfirmandstuen (bøg med chromestel)

9

Sognepræsten:

Hvad kan vi gøre for at øge antallet af gudstjenestedeltagere i Ubby?

 

Rekruttering af kommende menighedsrådsmedlemmer?

Formandsmøder?

Præsterne har mandat til at rykke gudstjenestetidspunkterne om søndagen og tænke andre forslag frem.

Tilskud på 5000,- til musik til konfirmationsgudstjenester bevilliget.

Spaghettigudstjeneste skal ikke placeres i uge 41.

Jørgen indkalder til formandsmøde.

10

Eventuelt:

 

500,- sendes til Sømandskriken

11

Kommende arrangementer:

-

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive udsendt 7 dage før mødet.

Mødet er et offentligt, alle er velkomne.

 

 

 

 

 

Ubby den 23. april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                   _____________________________

Jørgen Kaster Andresen                                                                         Arne Madsen

Formand/Kontaktperson                                                                        Næstformand/Kirkeværge

 

 

_______________________________                                            ___________________________________

Helle Nielsen / Kasserer                                                                         Mette Schmidt / Sekretær

 

 

 

______________________________                                              ___________________________________

Gunver Birkedal Nielsen                                                                         Anne-Marie Jørgensen

 

 

____________________                           ____________________                             ______________________

Kim Gilling Hansen                                     Peter Michaelsen                                           Marianne Kistrup

menighedsrådsmøde den 22. januar 2019

 

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

 

Fravær fra mødet:

 

-

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden godkendes og supplerende punkter accepteres til drøftelse på dagens møde.

3

Formandens orientering:

Orientering omkring salg af jord.

Coop kort.

MR. Holdning til kirkeblad?

Jordsalget afventer fortsat tinglysning og bankgaranti er stillet for salget

Coop kort gennemgået under punkt 5.

Debat om fremtidens kirkeblad. Der er fortsat stemning for kirkeblad.

4

Næstformand:

 

-

5

Kasserer/regnskabsfører:

Mdr. regnskab.

Bilag til regnskabsinstruks.

Status vedr. Danske Bank konto?

Kontoplan.

 

Gennemgang af kontoudtog

Udgifter til renovering af præstegård anbefales at bliver samlet til én opgørelse

Godkendelse af regnskabsinstruks pr. 2019.01.22

Konto i Danske Bank lukkes.

Kontonummer, art/formål, initialer skal fremgå af fakturaer ved indlevering til regnskabsfører. For boner og andre små bilag vedlægges udfyldt forklæde. Kontoplan er tilgængelig i graverstuen.

6

Kontaktperson:

 

-

7

Kirkeværge:

Orientering omkring præstegården.

Salmebøger.

 

Afventer skrivelse omkring reparationsarbejdet på kloak ved præstegården.

Vinduesarbejde på præstegården næste afsluttet, enkelte malearbejder udestår.

Tilbud på beskæring af bevoksning mod mark gennemgået. Tilbud på flis hugning indhentes.

Salmebøger udsættes til næste møde.

Tilbud på skift at højttaler, bøjlemikrofon og ny antenne til udsendelse af lyd til højttaler indhentet. Årsagen til lydudfald skyldes forstyrrelse af lydsignalet grundet anden elektronik. Kraftige sender installeres og bøjlemikrofon indkøbes nu og højttalerne udestår.

8

Fra sidste møde:

 

Mmødet i april rykkes til onsdag d. 24/4 og mødet i august afholdes tirsdag 20/8. Ny mødeoversigt udsendes.

9

Sognepræsten:

 

Arrangementer til kirkebladet skal indsendes snarest.

10

Eventuelt:

 

-

11

Kommende arrangementer:

 

Sogneeftermiddag den 24. jan.

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive udsendt 7 dage før mødet.

Mødet er offentligt, alle er velkomne.

 

 

 

 

 

Ubby den 22. 01 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                   _____________________________

Jørgen Kaster Andresen                                                                         Arne Madsen

Formand/Kontaktperson                                                                        Næstformand/Kirkeværge

 

 

_______________________________                                            ___________________________________

Helle Nielsen / Kasserer                                                                         Mette Schmidt / Sekretær

 

 

 

______________________________                                              ___________________________________

Gunver Birkedal Nielsen                                                                         Anne-Marie Jørgensen

 

 

____________________                           ____________________                             ______________________

Kim Gilling Hansen                                     Peter Michaelsen                                           Marianne Kistrup

Mødet den 20. november 2018

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Mette Schmidt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Valg af:

Formand.

Næstformand.

Kirkeværge.

Kasserer.

Kontaktperson.

Sekretær.

§stk.9 Underskrive dokumenter.

Regnskabsinstruks underskrivers.

Mødeplan 2019.

 

Formand: Jørgen Kaster Andresen

5 stemmer ud af 6 – 1 blank.

 

Næstformand: Arne Madsen

5 stemmer ud af 6 – 1 blank

 

Kirkeværge: Arne Madsen

Kasserer: Helle Nielsen

Kontaktperson: Arne Madsen

Sekretær: Mette Schmidt

 

Mødeplan 2019 godkendt med en enkelt rettelse i februar.

 

1.1.19 skal bi-måler i præsteboligen aflæses.

 

Landmåler foreslå, at der rettes op på jorden ved forsamlingshuset – det er nu godkendt af Kalundborg Kommune, så præsteboligen får ny matrikel.nr.  Skal godkendes af køber af jord, og derefter tinglyses.

4

Næstformand:

 

-

5

Kasserer/regnskabsfører:

3.Kvt. regnskab.

Bilag til Regnskabsinstruks underskrives.

 

-          Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

-          Revisionsprotokol gennemgået og godkendt.

-          Bilag til Regnskabsinstruks gennemgået. Der er rettelse til bilag5.

Genoptages på januar-mødet.

 

Orienteret sognepræst om at TV-pakken er skattepligtig og skal indberettes af denne.

 

6

Kontaktperson:

Fællesmøde den 20. marts 2019 i St. Fuglede.

 

Til efterretning.

7

Kirkeværge:

 

Lugtgener i præstegården periodevis. Bedt entreprenør om at komme og kigge på det.

8

Fra sidste møde:

 

-

9

Sognepræsten:

 

Kirkebladet er udgivet. Der er lidt udfordringer i forhold til hvor det deles ud.

10

Eventuelt:

 

-

11

Kommende arrangementer:

Sogneeftermiddag hjælp fra MR.

 

 

15.nov - demenskonsulent

Overveje hvor mange sogneeftermiddage vi skal have til næste år og oversigt, hvem der kan deltage med det praktiske.

 

Udfordringer med lyd. Genoptages til næste møde jvf sidste måneds referat.

 

20. januar – Open mic

 

Referat af møde den 23. oktober

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:                            

Anne Marie Jørgensen

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

-Formandens orientering:

-Indkøb af kirkesangbogen.

-Gennemgang af præstegård og kirkesyn.

-Organist?

-Ind og Ud betalinger?

-Kontoudtog fra bank.

 

Det undersøges nærmere om kirkesangbogen skal indkøbes, det drøftes med præsterne og organisterne. Punktet tages op på et senere møde i det nye år. Abonnement til salmedatabasen bestilles dækkende for hele pastoratet, pris ca. 1400,-

Kirkesyn: Ringmuren skal repareres – udbedring er påbegyndt.

Præstegården – opfølgningspunkter bliver udbedret

Orientering omkring organister

Kasserer og formand for kiggeadgang til bankkonti

4

Næstformand:

-Salmebøger?

 

Salmebøgernes stand gennemgås. Behovet for gen indbinding/nyindkøb af salmebøgerne tages op på et senere møde først i det nye år.       

5

Kasserer/regnskabsfører:

-Budget 2019 / godkendelse

-Underskrive revisions-protokol vedr. Regnskab         2017

Gennemgang af revisionsprotokol ved årsregnskabet 2017. Protokol blev efterfølgende godkendt.

Nyt bilag skal vedlægges revisionsinstruks – punktet medtages på mødet i november

”Ubby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 52704928, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 23-10-2018 15:46” gennemgået

Ind- og udbetalinger seneste måned er gennemgået

6

Kontaktperson:

-Nøgler?

Nøgler til graverbolig og sakristi udleveret til Mette Schmidt.

7

Kirkeværge:

-Kirkegården

 

Fysiske gennemgang af kirkegården udskydes til et senere møde med henblik på beslutning om fremtidig kirkegårdsindretning.

8

Fra sidste møde:

-

9

Sognepræsten:

 

Nyt kirkeblad på vej

Information omkring kommende arrangementer:

Første søndag i advent medvirker konfirmanderne i gudstjenesten – efterfølgende juletræstænding.

Foredrag om Ubby præstegård i det nye år

Nyt tiltag: Open-Mic arrangement i Ubby Kirke i januar.

Dåbsgaver bestilles

10

Eventuelt:

 

Højttalere: gennemgang af tilbudsmateriale på hhv. nyt højttaleranlæg og nye mikrofoner. Det nuværende anlæg i kirken er blevet justeret. Godkendelse af tilbud medtages på møde i januar/februar.

11

Kommende arrangementer:

-25.okt.  15. nov.   Julekoncert 2018.

25/10 tur til Skt. Bendts kirke

15/11 foredrag om demens

Julekoncert og nytårsgudstjeneste gennemgås på novembermødet

Referat af møde den 21. august 2018

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Mette Schmidt ankommet 16:20

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

-Valg af stedfortræder i MR.

-Menighedsrådsløfte.

-Salg af præstegårdsjord.

-Menighedsrådsmøder tidspunkt.

 Kl. 15:30 eller 18:30

-Skrivelse/ønsker fra præsten KGH.

-Budget møde hos provsten.

-Kirkesyn dato 18.sept. kl.10:00

 

 

Mette Schmidt vælges som sekretær ved Grethe Løns afgang fra MR. Præstegårdsjorden: Slutsedlen er underskrevet af køber og sælger og tilsendt provstiet til godkendelse.

Mødetidspunkt fremover forbliver kl. 15:30.

Nøgle til redskabsskur bestilles.

Gamle vinduer fra præstegården forsøges solgt

Orientering om mødet hos provsten.

Syn flyttet til 12/9 kl. 10.00.

4

Næstformand:

 

-

5

Kasserer/regnskabsfører:

-Gennemgang af halvårsregnskab.

-Godkendelse af regnskabserklæring.

 

Revisor Merete Nielsen arbejder fremover med regnskabet. Halvårsregnskabet godkendt. Regnskabserklæring godkendes ved næste MR-møde.                       

Adgang til Brandsoft ønskes gennemgået v. næste møde. Kontoplanen er revideret og forenklet m.h.t. antallet af arts/formåls-konti. Resultatet udsendes.

6

Kontaktperson:

 

-

7

Kirkeværge:

-Status omkring igangværende arbejde.

 

Orientering om igangværende projekter

8

Fra sidste møde:

 

-

9

Sognepræsten:

 

30/9 fælles høstmarked, information om arrangementet spredes.

10

Eventuelt:

 

Præstegården skal synes 3/10

11

Kommende arrangementer:

 

Annonce indrykkes omkring arrangement på Sct. Olai kirkegård 13/9

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive udsendt 7 dage før mødet.

Mødet er et offentligt, alle er velkomne.

 

 

Ubby den 21. august 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til møde 19. juni 2018 kl. 15,30

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Gunver B. Nielsen

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden er godkendt.

3

Formandens orientering:

Grete Løn ansøger om afgang fra MR.

Valg af stedfortræder.

Sparekassen Sjælland.

Digital arbejdsplads.

Nøgleoversigt 2018.

Bilag til regnskabsinstruks 2018

 

MENIGHEDSRÅDET HAR BEVILGET Grete Løns afgang fra MR.

Mette Schmidt bliver indkaldt til næste møde.

Alt er i orden med Sparekassen Sjælland.

Digital arbejdsplads virker.

Nøgleoversigt er fornyet og underskrevet.

Bilag til regnskabsinstruks 2018 er underskrevet.

Jørgen Andresen og Arne Madsen deltager i mødet om budgetsamråd 2019 21. august.

 

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Sct. Olai orienter om regnskab.

.

 

ORIENTERING OM DEN NYE REGNSKABSORDNING ved Diane Kure Pedersen og Steen Hendriksen.

                                    

 

6

Kontaktperson:

Salg af præstegårdsjord.

 

Der har meldt sig en køber. Der arbejdes videre med salget.

7

Kirkeværge:

Orientering vedr. nedrivning af staldbygning.

Reparation af kirkemur og betonkant ind til nabo. Ved kirkestien.

Jørgen Andresen sender en ansøgning om nedrivning af staldbygning.

Reparation af kirkemur med tegl bliver lavet i første omgang til 36.000. Vi venter med resten til næste år til 24.000.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

 

 

10

Eventuelt:

Spaghettigudstjeneste dato?

 

Spaghettigudstjeneste d. 11. oktober.

11

Kommende arrangementer:

 

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive udsendt 7 dage før mødet.

Mødet er et offentligt, alle er velkomne.

menighedsrådsmøde den 15. maj 2018

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Ingen.

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden godkendt

3

Formandens orientering:

Salg af Præstegårdsjord.

Valg af regnskabsfører?

Nationalmuseet brev af den 22. april.

Antal pladser i kirken max.150 personer.

 

Budgetkonsultation d. 14. august kl. 16:45 hos provsten.

Salg af præstegårdsjord går i gang.

Vi sætter ændringen af alteret i bero et år.

Kalundborg beredskab udtaler at der max må være 150 personer i kirken.

Fra 1. juni overtager Sct. Olai regnskabet.

 

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Budget 2019.

Ind og udbetaling april.

 

Ole P. Nielsen gennemgik kvartalsrapporten fra 1.1.2018 til 30.4.2018.

Ole P. Nielsen gennemgik budget 2019, som blev godkendt.

Ubby Sogns Menighedsråd CVR nr. 52704928. Budget 2019.Bidrag budget afleveret d. 16-05-2018 10.43                          

 

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Udskiftning af døre/vinduer i Præstegården.

 

Vinduerne bliver leveret i uge 43.

8

Fra sidste møde:

 Alterkalk til børn.

 

Arne Madsen påtager sig at købe en passende kande.

9

Sognepræsten:

 

Høstgudstjeneste d. 30.9.2018

10

Eventuelt:

 

 

11

Kommende arrangementer:

Der indkøbes øl og sodavand og hvid vand.

 

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive udsendt 7 dage før mødet.

Menighedsrådsmøde d. 16. januar

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden godkendt

3

Formandens orientering:

Regnskabsinstruks 2018.

Tyveri den 20. december 2017.

Tyveri i juni.

De resterende stole evt. salg?

Konfirmander fra valgmenigheden?

Fællesgrav kiste.

Julekoncert 2018.

 

Jørgen Andresen har udarbejdet en regnskabsinstruks, som alle underskrev.

6 stole blev stjålet d. 20. december.

10 stole blev stjålet i juni. Forsikringen har betalt 70 %.

De resterende stole vil vi sælge!

Konfirmander fra Valgmenigheden er velkomne.

Vi har ingen fællesgrav til kister, så kisten blev sat ned i en almindelig grav.

Julekoncert 2018 med Nykøbing Stadsorkester og kirkens kor 9.12.2018.

 

4

Næstformand:

e-Boks.

 

Vi tilslutter os e-Boks.

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind og udbetalinger december 2017.

 

Ole P. Nielsen gennemgik regnskabet for dec. 2017.                                    

 

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Kirken som vejkirke?

Ledlys i kirken.

 

Vi vil stadig være vejkirke.

Pærerne udskiftes efterhånden til ledlys.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Præsten.

Lys på kirken.

MobilePay.

 

Indirekte lys på kirken undersøges af Arne Madsen.

Vi arbejder videre med mobilepay.

10

Eventuelt:

 

Noget om den kristne tro: en ny folder.

Vi mødes kl. 13 på torsdag.

11

Kommende arrangementer:

 

Mødet d. 28. november 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Ole Eg Pedersen

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Ole Eg Pedersen ansøgning om afgang fra MR

Valg af stedfortræder til MR.

Valg af:

Formand

Næst Formand

Kirkeværge

Kasserer

Kontaktperson

Sekretær

§9 stk.9 Underskrive dokumenter.

Digital post. E-Boks/fjernprint

Regnskabsinstruks Dokument nr.145761/16

Mødeplan 2018

Betaling Voksen/børne kor?

 

Ole Eg Pedersens ansøgning er godkendt af menighedsrådet.

Valg af stedfortræder er Helle Nielsen.

Valg af formand: Jørgen Andresen

Valg af næstformand: Arne Madsen

Valg af kirkeværge: Arne Madsen

Valg af kasserer: Helle Nielsen

Valg af kontaktperson: Jørgen Andresen

Valg af sekretær: Grete Løn

Underskrift af dokumenter foretages af formand og kasserer.

Digital post arbejdes der videre med.

Regnskabsinstruks til orientering.

Mødeplan for 2018 blev omdelt.

Tidspunkt for møde bliver ændret til 15,30.

Vi betaler børnekoret af legatet, Voksenkoret bliver betalt af kirkekassen 8000 kr.

 

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

3. kvt. regnskab

Ind/udbetalinger oktober.

Udskrift af Revisionsprotokol 2017.

 

Ole P. Nielsen gennemgik 3. kvartalsregnskab som blev godkendt       

Ole P. Nielsen gennemgik ind/udbetalinger for oktober.

Orientering ved Ole P. Nielsen.

Revisionsprotokol 2017 er gennemgået og godkendt,

 

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Køb af kistevogn.

EFTERBEHANDLING:

Finansiering af ny Fællesgrav/blomsterplads.

2017 betales kr. 7000,00

Derefter afdrages med kr. 12000,00 pr. år.

Afsluttes kontrakten den 31-092020

Kontrakt af den 22-06-2017.

 

Det blev godkendt at købe en kistevogn til 15.000 kr.

Orientering ved Jørgen Andresen. Er godkendt på MR. Møde den 22.06.2016

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

 

Deadline for næste kirkeblad er januar 2018.

10

Eventuelt:

 

 

11

Kommende arrangementer.

Emner til AK-møde den 9. jan. 2018.

 

Julekoncerten. Vi mødes i kirken kl. 12.

Mødet d. 24. oktober 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Præsterne

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt.

3

Formandens orientering:

Salg af jord.

Jord bagved ny kirkegård.

Renovering af graver/udhus og nybygning.

Embla, sang i kirken til julekoncert?

 

Provsten har givet grønt lys til salg af jord. Vi beholder et stykke jord bag den nye kirkegård: Imellem præstegården og klovbyvej ca. 4000 kvadratmeter.

Vi tager fat på renovering først i det nye år.

Vi udskyder Emblas tilbud til senere.

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

3.Kvt. regnskab.

Ind og udbetalinger september.

Godkendelse af Revisionsprotokollat af den 06.09.17

3. kvartals regnskab er udsat til næste måned.

Gennemgang af ind- og udbetalinger for september.

Revisionsprotokollatet af 6.9.17 vedrørende årsregnskabet 2016 er godkendt.                   

 

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Håndtering af kister.

Salmebøger.

 

Arne Madsen aftaler et møde med Sct. Olei om håndteringen af kister fra kapel til kirke.

Vi takker nej til et tilbud om om-indbinding af salmebøger.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

 

 

10

Eventuelt:

Sangeftermiddag den 26. oktober.

Vi mødes i kirken kl. 12.30.

11

Kommende arrangementer.

 

 

Mødet d. 19. september 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Ole Eg Pedersen

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Emner til formandsmøde.

Tilmelding til udflugt den 7. oktober.

Reformationsjubilæet 26. nov.

Kirkelig ligning budget 2018.

Salg af jord, søgt hos provsten.

 

Orientering ved formanden.

Emner til formandsmødet blev drøftet.

Tilmelding af 11 personer til udflugten d. 7. oktober.

Tilmelding af 8 personer til Reformationsjubilæet.

Driftsrammen udgør 1.013.830 kr

Anlægsrammen udgør 306.000 kr

Samlet kirkeligning 1.319.830 kr

Vi har  henvendt os til provstiet angående salg af jorden.

 

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind/udbetalinger

 

Ind og udbetalinger for august er godkendt.

6

Kontaktperson:

 

 

 

7

Kirkeværge:

Kloaklugt.

Fællesgrav.

 

Kloaklugten er forsvundet efter reparation.

Fællesgravprojektet er godkendt.

8

Fra sidste møde:

Situationen omkring voksen og børnekor.

 

Berit harindtil videre  sagt ja til at lede  børnekoret.

9

Sognepræsten:

Mail fra KGH? 5. september.

 

Kirketjeneren skal sørge for friske kager og frisk kaffe. Eventuelt indkøb af puder og tæpper.

Rejse til Oberammergau via Felix rejser.

10

Eventuelt:

Udflugt den 21. september.

Spaghettigudtj.12. oktober.

 

Udflugt d. 21. september er i orden.

Spaghettigudtjenesten er i orden. Vi mødes kl 13 og sætter borde op.

11

 

 

Mødet d. 15. august 2017

Mødet d. 20. juni 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Gunver B. Nielsen, Præsten

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden er godkendt

3

Formandens orientering:

Rundvisning på kirkegård.

NemID til kirken.

Google Street view.

Fællesgrav, mindelund

Salg af jord.

Evaluering af samarbejdsaftale med Sct. Olai Kalundborg.

 

Rundvisning på kirkegården var tilfredsstillende.

Ny nemID er oprettet.

Nej tak til Google Street view

Vi ønsker en tegning af mindelunden af Sct. Olai samt en kontrakt. Finansieringen er på plads.

Vi har planer om at sælge jorden ved kontraktens udløb.

Samarbejdsaftalen gælder et år frem.

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind/ud betalinger maj.

 

Orientering ved Ole P. Nielsen                         

 

6

Kontaktperson:

 

Der indkaldes til møde med formand og kontaktperson.

7

Kirkeværge:

Status over udført og igangværende arbejde?

Godkendelse af rottebekæmpelse i præstegården. Faktura fra Entreprenør Thomas Petersen

Vinduespudsning

Videoovervågning

Sænkning af alter

Provstesyn mangelliste

 

Orientering ved Arne Madsen

Godkendelse af rottebekæmpelse.

Vinduespudsning 2 gange om året.

Videoovervågning ved indgangene til kirken.

Kirkekonsulent tilkaldes til sænkning af alter.

Orientering vedrørende mangelliste ved provstesyn.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

 

 

10

Eventuelt:

Sommersang i august.

 

Leif Jensen og Åsmund underholder med sange fra kirkesangbogen.

11

 

 

Mødet d. 16. maj 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Ansøgning om tilladelse til at sænke alteret.

Løn til Regnskabsfører.

Kirkesyn den 24. maj ved Provst Jørn Noe.

Konsultation den 9. august.

Minikonfirmander hvem er ansvarlig?

 

Orientering ved formanden.

Regnskabsfører Ole P. Nielsens løn hæves med 1000 kr om måneden. Godkendt ved afstemning, Anne Marie Jørgensen tog forbehold.

Provsten anbefaler sænkning af alteret.

11 deltagere til kirkesyn.

4 personer til konsultation d. 9. august.

Ansvarlige for minikonfirmanderne er præsterne. Pia Riddertoft og Bente Stavnskær er ansat.

4

Næstformand:

APV mm. Fra St. Fuglede?

 

Orientering ved Ole Eg.

Vedrørende ordnede forhold for medarbejderne.

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind og udbetalinger april.

1.kvt. regnskab.

 

Orientering ved Ole P. Nielsen                         

 1. 1.       kvartals regnskab er godkendt.
 2. 2.       ind og udbetalinger er godkendt

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Videoovervågning i kirken.

Forandring af alter og reposen foran alter.

 

To tilbud på videoovervågning.

Eiland: 19130 kr

Bagger Låse: 13950 kr

Vi vælger tilbuddet fra Eiland.

Orientering omkring alter og repos.

Der mangler 10 fletstole i kirken.

8

Fra sidste møde:

Arbejdsrutiner vedr. tømning af kirkebøssen.

 

Præster og kirketjener tømmer kirkebøssen efter hver gudstjeneste.

9

Sognepræsten:

Musik/Lydanlæg i kirken?

 

Orientering ved Kim Gilling Hansen

Spaghetti gudstjeneste 1 juni.

Flemming Rishøj kommer d. 23.11.

10

Eventuelt:

Julekoncert den 10. dec. 2017.

 

Gunver bestiller kærnemælkshorn hos brugsen til på torsdag. Jørgen Andresen sørger for øl og vand.

Anne Marie Jørgensen og Arne Madsen opkræver penge i bussen.

Julekoncert er godkendt.

11

 

 

Mødet d. 18. april 2017

 DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

Alle mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

-Efterbehandling af musik til palmesøndag på kr. 1500,00

-Kursus Den digitale arbejdsplads.

-Tyveri kirkebøssen.

Dagsorden er godkendt.

Godkendelse af musik til palmesøndag.

Ingen tilmelding til kursus.

Præsten og kirketjeneren tømmer kirkebøssen efter hver gudstjeneste. Arne Madsen og Jørgen Andresen taler med Sct. Olai vedr. arbejdsrutiner.

3

Formandens orientering:

Budgetkonsultation hos provsten d. 9. august. Arne Madsen, Jørgen Andresen og Ole P. Nielsen deltager.

4

Næstformand:

5

Kasserer/regnskabsfører:

Ind og udbetalinger marts.

Budget 2018.

Regnskab 2016.

Orientering og gennemgang ved Ole P. Nielsen.

Budget 2018 blev godkendt.

Regnskab 2016 blev godkendt.

Afleveret d. 19-04-2017 11:12

6

Kontaktperson:

7

Kirkeværge:

Tilbud fra H.A. Byg

Videoovervågning?

Thomas Petersen, Dræn ved kirken.

Lydanlæg i kirken

Dræn ved kirken tilbud 17.000.

Pengene bevilges hertil.

Videoovervågning: tilbud indhentes hos Eiland og Bagger låse.

Orientering om tilbud fra H.A.Byg.

Lydanlæg i kirken bevilges til 23.000.

8

Fra sidste møde:

9

Sognepræsten:

10

Eventuelt:

Besøg af naver. 20 april?

Aktivitetsmøde den 4. maj 2017.

Fødselsdagskringle til 50 personer bestilles af Gunver. Vi mødes kl 12.30 i kirken.

Aktivitetsmøde d. 8. maj 2017 kl. 11.

Arbejdspladsvurdering rekvireres hos Lisbeth samt arbejdsbeskrivelse for organist og kirkesanger ved Ole Eg.

11

Mødet d. 21. marts 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Er godkendt

3

Formandens orientering:

Formand og Kontaktperson møde den 11. april i Finderup.

Orientering fra formandsmødet.

Ole Eg og Jørgen Andresen deltager i mødet d. 11. april.

Orientering ved formanden

Digitale dødsanmeldelser til Sct. Olai, vi tilmelder os ordningen til 995 plus moms.

 

 

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Indtægter og udgifter i februar.

 

Orientering ved Ole P. Nielsen.

Regnskab godkendt.               

 

6

Kontaktperson:

.

 

 

7

Kirkeværge:

Orientering om Kirkeloft.

Tilbud fra HCC Vej &Park.

 

Kirkeloftet er færdigt.

Vi har modtaget et nyt tilbud, som skal forhandles med HCC Vej og Park. Vi har bevilget 135.000 eksklusiv moms til fældning af træer.

Kalkning af kirke, toiletbygning og præstegården og ringmuren til 214.875 ved Peter Kristensen Aps. Tilbud godkendt.

 

 

8

Fra sidste møde:

 Altertæppe og Alter.

 

Der sendes en beskrivelse med billeder til provsten om ændringen. Provsten sender det videre til rette vedkommende til godkendelse.

9

Sognepræsten:

Bisættelser / begravelser for ikke medlemmer af folkekirken.

 

Vi har haft en drøftelse om sagen, Genoptages senere.

10

Eventuelt:

Salg af jord?

 

Vi har haft en drøftelse om sagen. Sagen genoptages på næste møde.

Anskaffelse af kirkesangbogen ( med noder ) vil blive foretaget.

11

 

 

 

Mødet d. 21. februar 2017

DAGSORDEN

BEMJERKNINGER  / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

lngen fravær

2

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

3

Formandens  orientering: Foredragsholder CVR/CPR Beslutningsprotokol på hjemmesiden. Copydan en fælles aftale for pastoratet. Provstesyn af kirken 24.maj 2017 kl.08:30 Vedr. henvendelser til Sct.Olai. Klbg.

 

Vedtægter:

Vedtcegter for Kontaktperson Vedtægter for Sekretær Vedtægter for Kirkeudvalg- og kirkegardsudvalg Samarbejdsaftale med Sct.Olai.

Orientering ved formanden. Beslutningsprotokollen sendes til Mie Dehn Poulsen. Beslutningsprotokollen hænges op i våbenhuset og i udhængsskabet.

Fælles aftale for pastoratets menighedsråd efter oplæg fra Jan Holbcek.

Menighedsrådet deltager  i provstesynet.

 

Vedtcegter godkendt.

Samarbejdsaftale godkendt med Sct. Olai.

4

Ncestformand:

 

5

Kasserer/regnskabsfører: Revisionsprotokollat af den 28.12.2016 lndtcegter og udgifter i januar

Revisionsprotokollat er godkendt.

 

Orientering ved Ole P. Nielsen godkendt.

6

Kontaktperson:

 

7

Kirkeværge:

Set. Olai mail af den 26.januar 2016 vedr. gravsted.

Gravsten/billeder af alle sten.

 

Tilbud fra Raklev Smedevirksomheden A/S Tilbud nr.: 16832

TiIbud fra Høg og Wibe Aps.

Mail tages til  efterretning.

Efter påske gar vi i gang med at rydde op i de kasserede gravsten. Billeder af gravsten sendes til lokalhistorisk arkiv samt til  kirkens hjemmeside.

 

Orientering ved Arne Madsen.

Modtaget tiIbud fra Raklev Smedevirksomhed pa ca. kr.19236,00 er godkendt.

Tilbuddet fra Høg og Wibe er godkendt. Det lyder pa kr. 99550.00.

8

Fra sidste møde:

 

9

Sogneprcesten:

Kalundborg Provsti Fcellesgudstjeneste

26. november 2017? Erhvervsmesse 2017 Stiftsdag 25. marts 2017

Orientering.

Erhvervsmessen tages op pa aktivitetsudvalgsm0det i pastoratet  d.4. maj.

10

Eventuelt:

Fællesgraven, Antependiet og Kortceppet genoptages

Vi m(.l)des pa torsdag kl.14.30

11

 

 

Mødet d. 17. januar 2017

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

 

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Ekstraordinært budgetmøde hos Provsten.

Mandat til formanden til at underskrive samarbejdsaftalen i henhold til mail af den 28.dec.2016 fra Kalundborg Provsti.

 

Vedtægter:

Forretningsorden for Ubby Menighedsråd.

Vedtægter for regnskabsfører.

Vedtægter for kasserer.

Vedtægter for kirkeværge.

 

Samarbejdsform i menighedsrådet?

Provst Jørn Noe deltager fra kl. 19:00

 

Orientering ved formanden

Formanden underskriver samarbejdsaftalen.

Forretningsordenen for Ubby Menighedsråd er godkendt.

Vedtægter er godkendt.

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Orientering ved Ole P. Nielsen                         

 

6

Kontaktperson:

 

Der skal ringes med klokkerne ved urnenedsættelser, hvis det ønskes.

Efter gudstjenesten skal blomsterne blive stående i kirken enten på alteret eller i døbefonten.

7

Kirkeværge:

 

Overslag vedr. Fuglebeskyttelse i kirketårn.

 

Tilbud vedr. sikkerhedsgulv på loftet over kirken, tårn, kapel og våbenhus.

 

Tilbud på reparation fra Høgh og Wibe vedr. fuglebeskyttelse sættes i værk.

Der indhentes yderlige et nyt tilbud vedr. sikkerhedsgulvet.

Kirken indvendig repareres nu. Tilbud 20.000 kr.

Kirkemuren repareres til sommer, når muren er tør.

8

Fra sidste møde:

 

Beplantning ved kirkemur. Tilbud fra Sct. Olai.

 

Tilbud accepteret!

9

Sognepræsten:

 

 

10

Eventuelt:

 

Vi mødes 12.30 på torsdag. Embla kommer.

Jørgen Andresen og Ole Eg Pedersen deltager i Generalforsamlingen i Menighedsrådsforeningen.

11

 

 

Mødet november 2016

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden godkendt

3

Formandens orientering:

Skimmelsvamp i præstegården.

Hvem genopstiller?

Orienteringsmøde den 13.sept.

Vedr. køb/betaling

 

Orientering ved formanden.

Alle undtagen Niels H. Hansen genopstiller.

Inden indkøb oplyses hvem der skal betale.

Alle følgesedler/ fakturaer attesteres og anbringes i Ole P. Nielsens skuffe.

Budgetmøde 2017 d. 23. august kl. 19,

Ole P. Nielsen og Jørgen Andresen deltager.

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Juni og juli regnskab.

2.kvt Regnskab

 

Orientering ved Ole P. Nielsen.

Juni og juli regnskab er godkendt.

Ole P. Nielsen gennemgik 2. kvt. regnskabet samt ½- års regnskabet. Begge dele godkendt.

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Videoovervågning i kirken.

Kirkegårds vedtægter.

 

Det blev besluttet, at opsætte videoer både udvendig og indvendig. Der blev bevilget 20.000 kr til opgaven. Videoen slukkes under kirkelige handlinger.

Kirkegårdsvedtægten blev godkendt.

Kirkesyn i september.

8

Fra sidste møde:

Korgulvet/knæfald.

 

 

9

Sognepræsten:

 

13. oktober spaghettigudstjeneste.

11. december julekoncert.

Ubby deltager i Lutherarrangement 2017.

Præstesekretær er ansat og er startet.

10

Eventuelt:

 

 

11

Kommende møder / arrangementer

Menighedsudflugt.

 

 

Mødet oktober 2016

 

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

Alle er mødt.

2

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

3

Formandens orientering:

Orientering.

Ny kode.

Forsikring.

Brandeftersyn den 10. maj.

Politi anmeldelse.

Julekoncert 2016.

Orientering ved formanden.

Foreløbigt svar fra forsikringen.

Vi DNA- mærker vores ting.

Alt i orden ved brandeftersynet.

Vi deltager i pastoratets sommertur d. 20. august.

Vi afholder julekoncert 2016.

4

Næstformand:

5

Kasserer/regnskabsfører:

April regnskab.

1.kvt. regnskab.

Årsbudget 2017

Orientering ved Ole P. Nielsen.

1.kvartalsregnskab er godkendt.

Årsbudget 2017 er godkendt.

Ubby Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 52704928,Budget 2017. Bidrag budget afleveret d.17-05-2016 17:44

6

Kontaktperson:

7

Kirkeværge:

Overvågning i kirken?

Nøgler?

Videoovervågning i kirke og sakristi undersøges.

Den nye nøgle blev uddelt. Alle nøgler blev registreret.

8

Fra sidste møde:

Svar til Gitte Karlshøj?

Vi venter med at sætte noget i gang til det nye menighedsråd er dannet.

Der er enighed om antependiets udformning.

Vi undersøger korgulvet nærmere.

9

Sognepræsten:

Spaghetti gudstjeneste d. 13. oktober.

Åben himmelgudstjeneste afholdes d. 28. august kl. 12 på Fugledegård.

Æblefest og høstmarked afholdes i St. Fuglede d. 25. september.

10

Eventuelt:

11

Kommende møder / arrangementer

Udflugt til Røsnæs?

Vi mødes på parkeringspladsen foran præstegården kl. 13 til opsamling af personer.

Mødet d. 16. august 2016

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle er mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden er godkendt

3

Formandens orientering:

Maling af kirkedøre 4 stk.

Stikledning til vand er ikke dækkningsberettiget.

 

Orientering ved formanden

Vi udsætter maling af kirkedøre til senere på året.

Afslaget på dækning af udgiften til stikledningen er taget til efterretning.

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Årsregnskab 2015.

 

Ole P. Nielsen orienterede.

Årsregnskabet blev omdelt og kommenteret af Ole P. Nielsen. Årsregnskabet er godkendt.

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Præstebolig.

 

Isolering af loftslokale i præsteboligen sættes i gang.

8

Fra sidste møde:

 Gitte Karlshøj

 

Gitte Karlshøj viste forslag til et vævet altertæppe samt forslag til et antependium, som er tegnet af Claus Mulstrup. Der bliver lavet et eksempel i papir, som vi skal se i kirken.

9

Sognepræsten:

Visioner for kirken/ møder.

Påske musik. De tre piger.

De tre piger kommer påskedag.

Vi vil lave nogle oplæg med kristeligt indhold.

Vi vil holde et menighedsmøde til efteråret.

10

Eventuelt:

 

Møblerne til tårnrummet er bestilt.

11

Kommende møder / arrangementer

Udflugt til Odense.

 

 

Øl og sodavand tages med i bussen.

Mødet d. 17. maj 2016

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Ingen præster er til stede

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Orientering fra formandsmødet d.2.feb 2016.

Kort til Brugsen.

Kursus hos Provsten EDB.

Lydanlæg i kirken

 

Kort til Super Brugsen er uddelt 5 i alt.

Kursus for valgbestyrelser d. 6. juni: tilmelding foretaget.

Til orientering ved formanden.

Lydanlægget fungerer.

Vi siger ja til, at børnekoret skal fortsætte under Emblas ledelse.

 

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

Januar ind/udbetalinger.

 

Orientering ved Ole P. Nielsen

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Samarbejdsaftale med Sct. Olai Kalundborg.

Tilbud Leif Juhl, Gørlev.

Godkendelse af samarbejdsaftalen med Sct. Olai Kalundborg.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

 

 

10

Eventuelt:

Møbler tårnrum?

Gitte Karlshøj, Hvordan går det med projektet?

 

Orientering ved Anne Marie Jørgensen både med møbler og Gitte Karlshøj, sidstnævnte kommer til vores møde i marts.

Niels Hedebo Hansen indhenter tilbud om isolering

I præstegårdens loftsrum.

11

Kommende møder / arrangementer

25.feb. Niel og Luise Wakabayshi.

 

Vi mødes kl 9.30 og dækker borde. Vi mødes igen ca kl 13.

Mødet d.15 . marts 2016

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Godkendt

3

Formandens orientering:

Præster deltagelse i MR. og sogneeftermiddage.

Formandsmøde 2. feb. 2016

Fælles MR. råd.

Kollekt indsamling.

Orientering fra formanden.

 

Orientering ved formanden.

Orientering ved præsterne.

Gennemgang af punkter på formandsmødet.

Fælles MR. blev nedstemt.

Kollekten skal tømmes efter hver indsamling.

MR laver en liste over indsamlinger.

Orientering fra formanden om betaling af musik til gudstjenester.

 

4

Næstformand:

Arrangementer i kirken.

Besluttet, at der ved fremtidige serveringsarrange- menter i kirken (f.eks. gløgg og æbleskiver) skal være en eller flere medlemmer af menighedsrådet til stede.

5

Kasserer/regnskabsfører:

December ind/ud betalinger

Orientering ved Ole P. Nielsen

Garantbeviser er konverteret til aktier, som vi beholder.

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Tilbud fra Leif Juhl, Gørlev

Sct. Olai, Kalundborg. Ny kontrakt fremsendt.

Status:

Vandledning – Forsikringsskade.

Skab i sakristi.

Orientering ved Niels H. Hansen. Vi venter med afgørelsen til næste MR-møde.

Ny stikledning til vand er nedgravet og tilsluttet. Skaden er anmeldt til forsikringen.

Der blev udleveret en nøgle til MR. medlemmerne til det nye skab i sakristiet.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

 

Ekstra musik til påske og pinse er bevilget. 1200 kr. til påske og 7000 kr. til pinse. Spaghetti-gudstjeneste er bevilget til d.27. april.

10

Eventuelt:

Møbler til tårnrum.

8 stole af 602 kr. og 2 borde til 5000 kr. er bevilget.

11

Kommende møder / arrangementer

 

 

Vi mødes på torsdag i kirken kl. 10 og dækker borde. Gunver bestiller en kringle til 40 personer.

Mødet d.23. februar 2016

DAGSORDEN

BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER

1

Fravær fra mødet:

 

Alle er mødt

2

Godkendelse af dagsorden:

 

Dagsorden godkendt

3

Formandens orientering:

Valg af formand.

Valg af næstformand.

Kirkeværge.

Kasserer.

Kontaktperson.

Sekretær.

Orientering om opmåling af kirke og kirkegård.

Mødekalender 2016.

Betaling af fællesaktiviteter.

Gitte Karlshøj

Børnemøbler til kirken

Jørgen Andresen blev valgt til formand.

Arne Madsen blev valgt til næstformand.

Kirkeværge: Niels Hedebo Hansen

Kasserer: Arne Madsen

Kontaktperson: Jørgen Andresen

Sekretær: Grete Løn

Anlægsgartner Leif Juhl opmåler kirke og kirkegård

Mødekalender blev rettet til.

Samarbejdsaftale er kommet fra Sct. Olaj.

Aftalen drøftes med Sct. Olaj inden underskrift.

Fællesaktiviteter skal betales af aktivitetskassen.

Gitte Karlshøj kommenterede vores beslutninger. Hun kommer med 2-3 forslag til antependiet.

Indkøb af en slagbænk, et bord og 2 stole.

4

Næstformand:

 

 

5

Kasserer/regnskabsfører:

3. kvt. regnskab.

Oktober ind/udbetalinger.

 

Ole P. Nielsen gennemgik kvartalsregnskabet, som blev godkendt.

Oktober-regnskabet blev godkendt.

 

 

6

Kontaktperson:

 

 

7

Kirkeværge:

Orientering fra NHH

Reparation af kirke og Præstegård.

Orientering ved Niels Hedebo Hansen.

8

Fra sidste møde:

 

 

9

Sognepræsten:

Musik til den 20. dec.

Kim G. Hansen sørger for musik både til 4. søndag i advent og til juleaften til højst 3000 kr i alt.

10

Eventuelt:

 

Vejkirken fortsætter. Åbningstiden forøges til kl 16 i sommerhalvåret.

Forslag om grøn kirke.

11

Kommende møder / arrangementer

Indkøb til:

Julemøde. 26. nov.

Julekoncert.13. dec.

 

Der er styr på indkøb. Vi mødes til borddækning kl. 10 d. 26. november. Lørdag d. 12. december mødes vi kl 10 i kirken.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.06 | 03:57

Det var en spændende opgave !
Jeg takker for opgaven samt det gode samarbejde
Bh
Christian Montesinos
Hcc Vej og park

...
08.04 | 16:39

Hvem skal man ringe til , hvis vi gerne vil have er barn døbt i Ubby ?
Mvh karina van wilgen

...
02.08 | 11:24

Ok på den måde . Tak for svar 😊.

...
02.08 | 11:11

Hej Mette m.fl.
Vi har lavet en arbejdsfordeling, så jeg har Rørby og Ubby fri op til sommerferien og Marianne har Hvidebækskolen til efterår op til jul.

...
Du kan lide denne side